Úvodní strana >>Proč digitalizujeme >>


Knihovna Národního muzea: Oddělení knižní kultury
Proč digitalizujeme?
Úvodní strana
Štočky - Grafika, ilustrace


digitalizace

Úvodem...

Digitalizací v tzv. paměťových institucích, kam počítáme kromě knihoven také muzea a galerie, archivy a další instituce spravující a uchovávající kulturní dědictví, rozumíme:

převod vybraných měřitelných základním veličin objektu do numerických hodnot, jejich kódování, uložení a transport za účelem následného vygenerování jiných fyzikálních veličin s cílem umožnit uživateli fyziologické vjemy, obvykle nahrazující přímé vnímání originálu. (definice převzata z časopisu Ikaros, článek: Přednosti a rizika digitálních dokumentů).

Tedy "převedení" dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu, dnes již většinou v databázových systémech a jejich archivace.

Národní muzeum si je vědomo důležitosti nových technologií a postupů, konkrétně v oblasti dokumentace sbírek.
Digitalizace je pro národní muzeum významným krokem z několika důvodů, neboť představuje:
- zlepšení správy sbírek
- zajištění ochrany sbírkových předmětů
- nové možnosti prezentace sbírek
- nové možnosti badatelského využití

(převzato z vnitřích dokumentů NM o digitalizaci)Oddělení knižní kultury spravuje přes 100 000 sbírkových předmětů. Sbírky nakladatelských pozůstalostí, ilustrací, grafiky, exlibris, plakátů, štočků a hmotných památek představují významný a bohatý zdroj informací a poznání k vývoji krásné knihy, grafických technik a technologií jejich tisku a významných nakladatelských domů. Naším posláním je sbírky nejen chránit a dokumentovat, ale také je zpřístupňovat k edukativním, badatelským a vědeckým účelům. K tomu máme k dispozici jmenný katalog sbírek a od roku 2004 také moderní databázový systém.

I přes neutuchající píli a snahu se nám ročně daří prezentovat z našich rozsáhlých sbírek necelé 1 % na výstavách, zápůjčkami, publikační činností a speciálními akcemi, jako je např. Muzejní noc. Neexistence fotografické dokumentace sbírek pak ztěžuje badatelskou a vědeckou práci - badateli i kurátorovi. Badatel je často odkázán pouze na autorský katalog - v případě, že zná požadovaného autora nebo na vizuální paměť kurátora - pokud jde o tematický požadavek. V některých případech se jedná o manipulaci s desítkami i stovkami sbírkových předmětů, než je "nalezen ten správný". Pro křehké sbírkové předměty to znamená stav ohrožení. Čas a postupně i chuť "bádat" se vytrácí...


digitalizace3

Digitalizace pro nás znamená přínosy:


záchrana originálního sbírkového předmětu - v případě, že jde o poškozený předmět a existuje předpoklad jeho fyzického zániku, představuje digitalizace jednu z možností jeho zachování.
ochrana originálního sbírkového předmětu - vytvoření digitální kopie předmětu a její připojení k dokumentačnímu záznamu snižuje nutnost manipulace se samotným sbírkovým předmětem, např při přípravě výstavy. Omezuje se tak možnost jeho poškození.
pomoc při popisu a katalogizaci sbírkových předmětů - digitalizace usnadňuje v některých případech popis a katalogizaci sbírkových předmětů. Možnost zvětšení, přiblížení, inverze obrazu, úprava kontrastu či světla umožní kurátorovi pohledy, kterých není lidské oko schopno.
archivační hledisko - digitální kopie je také důležitým vodítkem v případě odcizení či ztráty a zničení předmětů a to jak pro policii a ministerstvo kultury, tak pro kurátory a restaurátory.
zrychlení vyřízení badatelských požadavků - digitální kopie umožňuje rychlejší obsluhu badatele, bez nutnosti manipulovat s předměty. V některých případech umožňují badateli se "obsloužit" sám a ke kurátorovi přijít již s konkrétním požadavkem.
otevření se veřejnosti - využívání databázových on-line prohlížečů umožňuje přístup k informacím bez omezení prostorem, časem, fyzickým či jiným znevýhodněním.
nové možnosti prezentace - jakmile je pořízena digitální kopie předmětu, usnadní a zrychlí se výroba dalších kopiíí např. k prezentačním účelům. Digitalizované sbírkové předměty je možné využít k netradičním prezentacím, jako jsou e-výstavy.
Digitalizace má pro nás představuje úskalí:


nutnost vyškolit / zajistit personál - pro proces digitalizace a následnou úpravu digitálních dat do archivní podoby a do podoby, ve které se připojují k databázovému záznamu.
nutnost zajistit úložné prostory pro archivační CD/ DVD/ pásky aj.- s narůstajícím počtem digitalizovaných předmětů představuje uložení médií s daty prostorový problém (teplota, vlhkost, prašnost, chemikálie). Data je vhodné skladovat nejméně na dvou místech.
nutnost vypracovat plán kontroly kvality digitálních dat - všechna pořízená data by měla být pravidelně kontrolována.
rizika nových technologií - i přesto, že jsou při digitalizaci používány dostupné ochranné prvky: ochranné fólie, bezkontaktní skenování apod. nejsou všechny dopady těchto technologií na sbírkové předměty dosud známy.
riziko kompatibility formátů / vývoj archivačních médií - vývoj nových formátů digitálních dat může zapříčinit v budoucnu nutnost převodu záznamů do nových formátů nebo na nová archivační média.
finanční hledisko - nákup profesionálního vybavení (scanner, digitální stěna, grafická počítačová stanice apod.) a následný provoz (personál, média k archivaci) je finančně nákladný.databáze

Průběh digitalizace


S digitalizací sbírkových předmětů začalo naše oddělení v letošním roce. Digitalizujeme především dvojrozměrné sbírkové předměty, jako jsou grafiky, plakáty do rozměru A3, kramářské tisky a korespondence. Z trojrozměrných pak dřevorytové, mědirytové a zinkografické štočky menších rozměrů - tedy ty, které nejsou příliš vysoké. K digitalizaci užíváme barevný scanner velikosti A3. Pro úpravu digitálních obrázků byla zřízena samostatná grafická stanice připojená do muzejní sítě. Upravené obrázky je tak možno bez problémů připojit k relevantním záznamům v databázových systémech. Zálohování probíhá tento rok ještě na DVD read-only média archivní kvality. V dalších letech je ale počítáno se zálohovacím strojem a centrálním datovým úložištěm.

databáze2

Při skenování používáme ochrannou fólii proti UV záření a generovanému teplu. Každý předmět je snímán v rozlišení pro archivaci, min. 600 dpi. V grafickém programu je ke každému snímku přidáno inventární číslo. Je narovnán, ořezán a jsou vyčištěny drobné nečistoty jako např. zašednutí, které způsobuje ochranná fólie. Pro archivaci je digitální obraz ponechán v nekomprimovaném formátu TIFF a v komprimovaném bezztrátovém formátu PNG pro případnou další reprodukci. Pro připojení do databáze je obrazu sníženo rozlišení na 200 dpi a je zmenšen dle potřeby až na 50 % původní velikosti. Do obrazu je přidán vodoznak (nápis: "Knihovna Národního muzea"), který znesnadňuje obraz jednoduše reprodukovat, nebrání však využití obrazu k náhledu pro bádání a prohlížení. Nakonec je obraz vyexportován do formátu JPG a připojen k záznamu v databázovém systému. Všechna data jsou pořizována ve dvou nezávislých kopiích.

databáze3

Metadata


K digitálnímu obrazu uvádíme podle směrnice ISO Ministerstva kultury ČR tyto údaje:
- sbírka a podsbírka
- název předmětu (je-li znám)
- evidenční číslo
- druh předmětu
- autor, původ nebo místo nálezu předmětu
- datace vzniku / nálezu předmětu
- rozměry
- materiál
- popis předmětu
- autor záznamu
- další dokumentace předmětu
- další údaje
Všechna data jsou exportovatelná do formátu XML. Metadata jsou skladována na jiném místě než obrazy. Záznamy - obrazy jsou propojeny prostřednicvím jedinečného inventárního čísla.
Závěrem...


Přestože je náš "projekt" digitalizace teprve v počátcích, nasbírali jsme již něco zajímavých zkušeností.
V odkazech Grafika, ilustrace a Štočky naleznete podrobnější informace o konkrétních problémech a úskalích jejich digitalizace a jak jsme si s nimi poradili.

Náměty a rady uvítáme!Použité prameny:


1. elektronický časopis IKAROS. Dostupný z http://www.ikaros.cz
2. Knoll Adolf. Materiály ze školení: Digitalizace, pořádaném Národní knihovnou v roce 2005. Dostupné z http://digit.nkp.cz
3. Psohlavec Stanislav. Praktické zkušenosti s dlouhodobou archivací dat na CD-R discích. Přednáška v rámci semináře Automatizace knihovnických procesů 2005, Liberec.Odkazy:


Národní muzeum
Národní knihovna
Projekt Memoria
Projekt KrameriusČlánky:


Digitalizace RKZ
Úvodní strana
Štočky - Grafika, ilustrace

Valid HTML 4.01 Transitional